Newsletter Willi Lentza! Zachęcamy do zapisów! Szczegóły
Terminy zwiedzania uległy zmianie! Zapraszamy do zapoznania się z czerwcowym grafikiem. Zwiedzanie
Frida. Kolekcjonerka z Westendu. Zapowiedź wydarzenia
Kochamy książki 4.0. Szczecińska Wiosna Poezji Zapowiedź wydarzenia
Artystyczne śniadanie na trawie w stylu lat 60. Dedykowane Jackowi Nieżychowskiemu Relacja
Jazz w Willi. Royber Trio. Muzyka Filmowa. M. Trzaska, O. Walicki, M. Moretti. Relacja
Jan Młynarski i Warszawskie Combo Taneczne. Relacja
Henry Mancini. 100-lecie urodzin. K. Dondalska i W. Pawlik Trio Relacja

Regulamin zwiedzania i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Willi Lentza

§1 – Definicje

Użyte w tekście Regulaminu niżej wymienione terminy należy rozumieć w następujący sposób:
 • Willa – obiekt zabytkowej Willi Lentza znajdujący się pod adresem al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie wraz z ogrodem,
 • Organizator – instytucja kultury Willa Lentza bądź inny podmiot organizujący wydarzenie w Willi,
 • Zwiedzający – osoby zwiedzające indywidualnie oraz grupy zorganizowane,
 • Uczestnicy wydarzeń – osoby uczestniczące w wydarzeniach organizowanych w Willi (dotyczy budynku i ogrodu)
 • Pracownik Willi Lentza – osoba zatrudniona na potrzeby działalności Willi Lentza, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

§2 – Dni i godziny otwarcia dla zwiedzających

 • Willę można zwiedzać bez przewodnika lub z przewodnikiem.
 • Warunkiem zwiedzania jest okazanie biletu zakupionego na określony rodzaj zwiedzania oraz konkretny termin i godzinę przez system internetowy bądź – w zależności od dostępności miejsc – w kasie Willi Lentza lub innym wskazanym miejscu.
 • Zwiedzanie indywidualne oraz w grupach z przewodnikiem odbywa się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Willi Lentza.
 • Zwiedzanie dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób jest możliwe po uprzedniej rezerwacji terminu drogą mailową na adres kasa@willa-lentza.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 91 8448282. Rezerwacja terminu powinna nastąpić na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym zwiedzaniem i wymaga potwierdzenia dostępności obiektu przez pracownika Willi Lentza. Po potwierdzeniu terminu, na adres e-mail przesyłana jest wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji i linkiem do dokonania zapłaty przez system płatności internetowej.
 • W sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, opłaty należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zwiedzania. W przypadku braku zapłaty w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, a pula biletów trafia do sprzedaży.
 • Willa jest otwarta dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach podanych na stronie internetowej z uwzględnieniem ust. 8 niniejszego paragrafu, przy czym ostatnie wejście musi nastąpić najpóźniej na 45 minut przed zamknięciem.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz właściwego komfortu zwiedzania liczba osób zwiedzających Willę w tym samym czasie może liczyć maksymalnie 15 osób. W przypadku zwiedzania przez grupy zorganizowane pow. 15 osób, warunki zwiedzania będą każdorazowo uzgadniane z przedstawicielem grupy.
 • W szczególnych przypadkach może zostać zarządzone czasowe zamknięcie Willi lub wyłączenie części ekspozycji ze zwiedzania. Informacje o czasowym zamknięciu lub wyłączeniu części ekspozycji będą zamieszczone na stronie internetowej Willi Lentza.

§3 – Cennik biletów za zwiedzanie oraz zasady przyznawania ulg w opłatach

 • Bilety za zwiedzanie w przypadku osób indywidualnych – cena / 1 os.
  • Zwiedzanie bez przewodnika
   • Bilet normalny – 15,00 zł
   • Bilet ulgowy – 10,00 zł
   • Bilet za pięć złotych – 5,00 zł
  • Zwiedzanie z przewodnikiem
   • Bilet normalny – 25,00 zł
   • Bilet ulgowy – 20,00 zł
   • Bilet za pięć złotych – 5,00 zł
 • Bilety grupowe – dla grup liczących powyżej 10 osób – cena / 1 os.
  • Zwiedzanie bez przewodnika
Bilet grupowy – 10,00 zł
 • Zwiedzanie z przewodnikiem
Bilet grupowy – 20,00 zł
*Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 • Do zakupu biletów ulgowych uprawnione są niżej wymienione osoby za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających status uprawniający do ulgi:
  • Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia,
  • Studenci,
  • Emeryci i renciści,
  • Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i ich przewodnicy,
  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, na podstawie dokumentu wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • Członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych: SARP, STGU, ZAR, ZPAF, ZPAP,
  • Posiadacze kart ISIC i EURO26,
  • Użytkownicy Szczecińskiej Karty Turystycznej.
 • Do zakupu biletów za pięć złotych uprawnione są niżej wymienione osoby za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających status uprawniający do ulgi:
  • Seniorzy powyżej 75 roku życia
  • Wykładowcy uczelni artystycznych oraz historycy sztuki
  • Studenci kierunków artystycznych, architektonicznych, historii sztuki, konserwacji zabytków i kulturoznawstwa,
  • Uczniowie liceów plastycznych i szkół muzycznych,
  • Członkowie organizacji: AICA, SHS, CIMAM i IKT,
  • Pracownicy galerii sztuki i muzeów.
 • Osoba uprawniona do zakupu biletu ulgowego lub za pięć złotych okazuje pracownikowi Willi Lentza lub osobie wskazanej przez pracownika ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, chyba, że dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi potwierdza jednocześnie tożsamość. W przypadku braku okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zakupu odpowiednio biletu ulgowego lub za pięć złotych, zwiedzający zobowiązany jest do wymiany zakupionego biletu na normalny w kasie Willi.
 • Bilet jednorazowy na zwiedzanie Willi uprawnia do zwiedzania wystaw czasowych i stałych prezentowanych w Willi.

§4 – Porządek i zasady zwiedzania

 • Zwiedzający zobowiązani się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do stosowania się do uwag i zaleceń przewodnika i pracowników Willi Lentza.
 • Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania godzin zwiedzania zgodnie z harmonogramem zwiedzania. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Willi na określony dzień i godzinę wskazaną na bilecie.
 • Podczas zwiedzania Willi obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej, spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, śmiecenia oraz zakłócania porządku publicznego.
 • Wykonywanie zdjęć nie może zakłócać porządku, utrudniać innym osobom zwiedzania lub oglądania eksponatów.
 • Zakazane jest fotografowanie oraz filmowanie elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.
 • W razie wątpliwości dotyczących charakteru wykonywanego zdjęcia lub filmu ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje pracownik Willi Lentza. Pracownik Willi Lentza może w każdym czasie nakazać zaniechania wykonywania zdjęć lub filmowania, jeśli wykonywane są one niezgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu.
 • W Willi obowiązuje zakaz dotykania wszelkich eksponatów z wyjątkiem urządzeń multimedialnych zainstalowanych na wystawach, służących do zwiedzania interaktywnego.
 • Zwiedzający są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej, a także większego bagażu i parasoli w bezpłatnej szatni, przy czym Willa Lentza zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam rzeczy.

§5 – Zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych

 • W przypadku wydarzeń kulturalnych bądź edukacyjnych organizowanych przez Willę Lentza, takich jak m. in. specjalne wystawy czasowe, imprezy edukacyjne, koncerty lub inne wydarzenia, Willa Lentza zastrzega sobie możliwość ustanawiania odmiennych zasad wstępu niż wyżej opisane. Warunki te ogłaszane będą na stronie internetowej.
 • Uczestnicy wydarzeń odbywających się w budynku Willi są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej, a także większego bagażu i parasoli w bezpłatnej szatni, przy czym Willa Lentza zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam rzeczy.
 • Miejsca siedzące na wydarzenia organizowane na terenie Willi, w tym w ogrodzie, mogą być nienumerowane. Rodzaj (krzesła, fotele, ławki, poduszki itp.) oraz ilość miejsc do siedzenia mogą się różnić na każdym wydarzeniu. Siedzenia są zajmowane w miarę przybywania widowni. Willa Lentza zastrzega sobie prawo rezerwacji części miejsc dla zaproszonych gości, artystów i mediów.

§6 – Ochrona danych


Zwiedzający/zwiedzająca oraz uczestnik/uczestniczka wydarzeń wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie (utrwalenie wizerunku). Administracja Willi Lentza ma prawo do dowolnego, nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystania utrwalonego wizerunku uczestników wydarzeń, w szczególności do celów promocyjno-informacyjnych m. in. na stronie internetowej i na profilach społecznościowych Willi Lentza, a także udostępniania powstałej dokumentacji podmiotom trzecim, w szczególności Gminie Miasto Szczecin, sponsorom lub partnerom.

§7 – Postanowienia końcowe

 • Zabrania się wstępu do Willi osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów lub innym zwiedzającym bądź uczestnikom wydarzeń, a także naruszający ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 • Administracja Willi Lentza zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia bądź wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nie przestrzegających zapisów niniejszego Regulaminu, bez zwrotu opłaconych kosztów poniesionych za zakup biletu(ów).
 • Zarówno na teren Willi jak i przylegającego ogrodu zabrania się wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem specjalnie oznaczonego psa asystującego.
 • Zakup biletu na zwiedzanie bądź wydarzenie kulturalne lub zarezerwowanie terminu zwiedzania oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez zwiedzających i uczestników wydarzeń.
 • Willa Lentza realizuje politykę dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Deklaracja dostępności znajduje się na stronie internetowej willa-lentza.pl.